Multimedia Art Productions

Inventaris van alle de goederen ende imboel bevonden in den sterffhuijse van sal-r Anthoni Gaillard burger deser stad Amsterdam overleden den 20-en October 1639 binnen sijnen huijse gestaen op den hoeck van de borse alhier naerlatende twee sonen ende een dochter te weten Anthoni, Steven ende Anneken Gaillard , beschreven by mij Willem Hasen bij den Hove van Holland geadmitteerd openbaer Notaris ... ten versoecke van Sr. Jonas Abeels ende Mathys Luls, als geordonneerde testamentaire voogden, blykende by den testament van den selven Anthoni Gaillard. Gedaen in den jaer, maend ende ten dache ondergeschreven.


CODDE, PIETER JACOBSeen kamertjeROOM, INTERIOR8 een kamertje van P. Codde, moderne

A26649000064 kopie

A26649000065 kopie

A26649000066 kopie
A26649000067 kopie


A26649000068 kopie

A26649000069 kopie

A26649000070 kopie

A26649000071 kopie


A26649000073 kopie


A26649000074 kopie


A26649000075 kopie