Multimedia Art Productions

Op 3 mei 1657 komen de zonen van Petrus Scriverius, Willem en Hendrik Schrijver, en enige familieleden van de Carel familie naar het “Glashuys” aan de Kleveniers Burghwal.
Notaris F. Uyttenboogaert tekent de acte van de nalatenschap van Floris Soop op 21 December 1657.

Inventaris ... van wijlen Floris Soop soo ende sulcx die bij hem nagelaten ende in zijn sterffhuys bevonden zijn. Gemaeckt op't versoecke ende overstaen vande herren Willem ende Hendrick Schrijver, mitsgaders de heer Johan Boreel, ambassadeur van wegens deser staet aende croon Franckrijck, ende de heer Jeronimus Ranst, als vanden Ed. Gerechte deser stede ... geobtineert hebbende appoinctement van authorisatie verlent op seker request aende gemelte gerecht gepresenteert ende overgelevert, in dato den darden deser maend maij xvi zevenenfijftich [in presentie van] Hendrick Tieboel ende Willem vande Poel [als ...] getuijgen.

Int voorhuys


een fiool da gamba
een ontbijtjen met een fiool de gamba

743 kopie


745 kopie

747 kopie

749 kopie

751 kopie

753 kopie

755 kopie
757 kopie

759 kopie

761 kopie

763 kopie
765 kopie

767 kopie