Multimedia Art Productions

Floris Soop (geb.1604) is als vrijgezel zonder testament en zonder levende ouders, broers, zusters en kinderen in 1657 overleden buiten Amsterdam. De broer van zijn vader Petrus Scriverius, die op dat moment 81 jaar oud is en blind wordt erfgenaam. Petrus Scriverius ontving na aflossingen openstaande schulden de nalatenschap inclusief 140 schilderijen die hij niet kon zien.


Op 3 mei 1657 komen de zonen van Petrus Scriverius, Willem en Hendrik Schrijver, en enige familieleden van de Carel familie naar het “Glashuys” aan de Kleveniers Burghwal.
Notaris F. Uyttenboogaert tekent
de acte van de nalatenschap van Floris Soop op 21 December 1657.

Inventaris ... van wijlen Floris Soop soo ende sulcx die bij hem nagelaten ende in zijn sterffhuys bevonden zijn. Gemaeckt op't versoecke ende overstaen vande herren Willem ende Hendrick Schrijver, mitsgaders de heer Johan Boreel, ambassadeur van wegens deser staet aende croon Franckrijck, ende de heer Jeronimus Ranst, als vanden Ed. Gerechte deser stede ... geobtineert hebbende appoinctement van authorisatie verlent op seker request aende gemelte gerecht gepresenteert ende overgelevert, in dato den darden deser maend maij xvi zevenenfijftich [in presentie van] Hendrick Tieboel ende Willem vande Poel [als ...] getuijgen.

Petrus Scriverius overlijdt op 30 April 1660


Willem Schrijver overlijdt op 17 oktober 1661 in Amsterdam en de inventaris van zijn huis op de Herengracht wordt op 26 oktober opgemaakt door notaris Hendrick Westfrisius. Deze acte geeft meer informatie dan de acte inventaris van F. Uyttenboogaert

In de 1657 acte van Uyttenboogaert staat:
conterfeytsel van de oude capiteyn Jan Soop
Idem van Jan (is Johan) Soop
Idem van Floris Soop
Idem van Pieter Soop
Idem van Floris Soop soo groot als het leven (Rembrandt)

Hendrick Westfrisius 26 oktober 1661 schrijft:
‘Een Conterfijtsel van den ouden Capitein Soop door hals gedaen’
‘Een dito vande Jonge Jan Soop, door deselve gedaen’
‘Een dito van flooris Soop’
‘Een dito van Pieter Soop door dezelve gedaen’