Multimedia Art Productions

Cracht Wijck

In 1280 wordt Crachtwijck voor het eerst vermeldt in 1280. Net als de andere boerderijen aan de Eem lag Crachtwijck oorspronkelijk op een heuveltje in het veen.
In 1379 liep het land van Evert van Crachtwijck tot aan de Coehorster meeent. De familie verkocht de hoeve in 1414.
In 1415 kwam Crachtwijck in handen van het Regulierenklooster te Utrecht, dat hier ook zijn tijnshof vestigde, de plek waar boeren uit de wijde omgeving hun pacht kwamen brengen.
In 1630 werd de boerderij overgedaan aan het Weeshuis te Utrecht
Enkele jaren later was de heer Schuyvenis uit Amsterdam eigenaar.
In 1656 waren de hoeve en de herberg HET DORSTIGE HERT onderpand van een lening die Cornelis Witsen en Gerard Reynst verstrekten aan
Floris Soop, kapitein der infanterie, allen uit Amsterdam
De erfgenamen zijn Pieter Erix en Christiane de Graeff.De drie broers Johan, Floris en Pieter Soop zijn eigenaar geweest van het Erve en goed genaamd "Groot Crachtwijck" en de hofstede genaamd "t Dorstighe Hart", met de huysingen daarop staande, de boomgaard, landerijen etc., die gelegen zijn onder het Gerecht van 't Hooghelandt (buiten Amersfoort aan de Eem)

VIDEO


De comparant verklaarde dat door zijn overleden broeder Johan Soop (Capiteijn van een Compagnie voetknechten) samen met hem enige kapitale sommen waren op interest opgenomen, welke tot op heden nog niet voldaan waren. Mocht de comparant komen te overlijden zonder dat deze zouden zijn afgelost, dan is het zijn begeerte dat zijn erfgenamen deze bedragen met de rente zouden voldoen aan de crediteuren van hem en zijn broeder zaliger, voordat zijn erfgenamen zullen mogen aanvaarden het Erve en goed genaamd "Groot Crachtwijck" en de hofstede genaamd "t Dorstighe Hart", met de huysingen daarop staande, de boomgaard, landerijen etc., die gelegen zijn onder het Gerecht van 't Hooghelandt. Akte gepasseerd ten Comptoire mijns Notarij. Er zijn geen getuigen genoemd, de akte is niet gepasseerd omdat Floris Soop overleden is in 1657

Floris Soop 0067-774-1
Floris Soop 0067-774-2
Floris Soop 0067-774-3

Floris Soop AT008a001-1
Floris Soop AT008a001-2


Cracht Wijck-2

Cracht Wijck-4


Cracht Wijck II-1
Cracht Wijck II-2