Multimedia Art Productions

Meincke en Pieter Meijer


"Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten”
LOUIS BONAPARTE & HORTENSE DE BEAUHARNAIS, de eerste Koning & Koningin van Holland.
Het kasboek van de thesaurier-generaal in dienst van de koning vermeldt in maart 1809 de uitbetaling aan de gebroeders Meijer voor de levering van drie fortepiano’s, twee voor het Amsterdamse paleis ( somma 2.200) en één voor het ‘chateau de Zoestdijk’ (somma 450).

Dam en Soestdijk
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, Fragmentarchieven van het Civiele Huis van koning Lodewijk Napoleon, inventarisnummer G004-C-14.


Louis-2
ROMANCES DE LA REINE HORTENSE

meincke-en-pieter


De gebroeders Meincke en Pieter Meyer zijn vroege pianobouwers in Amsterdam van wie instrumenten bewaard zijn gebleven. Hun geboorte- en sterfjaar zijn niet bekend. Meincke heeft vóór 1779 in London gewerkt als compagnon van de beroemde uit Saksen afkomstige Johannes Zumpe. Zumpe had daar in 1761 zijn eigen werkplaats opgezet. dat bleek een schot in de roos te zijn geweest. Nadat de betere kringen in Londen het onbekende instrumentje hadden geaccepteerd, groeide de vraag dusdanig, dat er gesproken kan worden van een explosieve ontwikkeling. Zumpe kon meerdere medewerkers aantrekken, zoals Meincke Meijer. Twee piano’s, uit 1776 en 1778, herinneren aan hun samenwerking.
Ongetwijfeld zal Zumpe hebben geprobeerd zijn afzetgebied te vergroten, met name aan de Nederlanden.
Meincke moet van de in Amsterdam groeiende vraag hebben geweten, want in 1779 maakte hij per advertentie bekend, dat hij zich in compagnieschap met zijn broer Pieter had gevestigd.

IMG_6977 2


adamse courant

MEINCKE MEYER, geweezene Compagnon van JOHANNES ZUMPI, beroemde Muziek-Instrumentenmaker tot Londen, neemt de vrijheid, lieden van Distinctie en verdere Kenners der Muziek te berigten, dat hy zig te  Amsterdam gestabileerd heeft, in Compagnieschap met zyn Broeder PIETER MEYER, tot voortzetten van dezelfde Affaires, in ‘t maaken van allerhande soorten van FORTEPIANO INSTRUMENTEN, door hem veel verbeterd, en verre overtreffende alle andere tot nog toe bekend; zy verzoeken ieders Gunst en Recommandatie. Hunne Woonplaats is op de Kolk, op den hoek van de Voorburgwal, by de Brug, te Amsterdam.
 
 
Werden vóór 1779 pianofortes in enkele exemplaren vervaardigd door bouwers van huisorgels, klavecimbels en spinettten, vanaf dat jaar concentreerden de Meyers zich uitsluitend op de pianobouw, én met succes. Hun instrumenten vielen bij de Amsterdammers in de smaak. De firma Meincke & Pieter Meyer werd regelmatig naar een voor het bedrijf gunstiger adres verplaatst en groeide uit tot een pianofabriek, waarin knechts emplooi vonden. Op hun beurt zochten de Meyers internationale afzetmogelijkheden en werd er een filiaal in Hamburg geopend. In Hamburgse adresboeken vanaf 1796 staat de zaak op naam van Pieter; in de jaren 1803-1813 wordt zij aangeduid als ‘M. & P. Meyer, Musikalische Instrumentenmacher, Grosse Bleichen 304.’
Door de expansie was het mogelijk, dat meerdere familieleden in Amsterdam gingen meehelpen. Na 1800 heeft een aantal van hen de onderneming in handen.
Een illustratie van de vooraanstaande plaats van de Meyers is het feit, dat de firma een tijdlang het predikaat ‘Piano forte Fabrikeurs van hunne Majesteiten’ heeft gevoerd.

Op t Rokkin
 P&M logo
17 july 1801
Met zijn Broeder Lodewijk Meijer..WOONT ALS BOVEN


 • Meincke (Michael) Andries Meijer (geboren: London 1767)

 • Lodewijk Meijer (geboren: London 1771)

 • Hilmer (Hilmar) Meijer (geboren Hittfeld: Januar 1773 – gestorven: Amsterdam 20. August 1816)

 • Andreas Meijer (geboren: Hittfeld 15. Oktober 1775 – gestorben: Hamburg 21. August 1845) – von 1813 bis 1850 war Andreas Meyers eigene Klavierfabrik an der Neustädter Fuhlentwiete Nr. 121 in Hamburg gelistet, nachdem er am Standort Hamburg blieb. Sein Sohn trat dieser Firma gegen 1830 bei.

Tafelklavier-Meincke-Pieter-Meyer-1811-1818-Eric-Feller-Collection


Scherm­afbeelding 2024-04-21 om 23.27.46

IMG_6977 2
Meincke en Pieter Meijer op den Nieuwen dijk bij den Dam 1787
Scherm­afbeelding 2024-04-20 om 15.29.10
Scherm­afbeelding 2024-04-20 om 15.29.43

De Gebroeders M. en P. MEYER, alom bekende Forte Piano Maakers, woonende te Amsterdam, laten hier mede aan alle Liefhebbers van hunne Forte Piano’s bekend maken, dat zy J.G. NICOLAI, Organist alhier te Zwolle, verzogt hebben, hun Commissionair van hunne Forte Piano’s voor alom hier in de Provincie Overyssel te willen zyn: Indien nu in ‘t vervolg iemand verkiezen mogt een Stuk te koopen, wordt dezelve hier mede verzogt, zig direct aan gemelden J.G. NICOLAI te addresseeren, zonder dat hij nodig heeft zig deswegens by hun te Amsterdam te melden, doordien niemand dezelve aldaar in ’t minste goedkooper zal kunnen hebben dan by meergemelden alhier in Zwolle. Tegenwoordig zyn te bekomen: een à f 300: een à f 260: en een à f 210 zonder Lessenaar. Indien’er zig Liefhebbers mogten vinden van Stukken tot meerderen of minderen prys, zo moeten dezelve extra besteld worden. Behalven de bovengemelde drie soorten van Stukken zyn ‘er zonder extra bestelde, nooit geene klaar. Uit naam van hun zal de meergemelde Commissionair wel voor hunne stukken willen repondeeren: indien’er dus iets aan komen zoude, dat aan onvolmaaktheid toe te schryven was, die addresseere zig direct door den van hun verzogten Commissionair aan hun: zy zullen den bezitter van het Instrument zoeken te vrede te stellen, dit hebben zy by hun verblyf alhier willen bekend maaken. Zwolle den 21 Juny 1792.

MEINCKA en P. MEYER.


Meijer:Nicolai



trouwen Michael Andries

Meincke trouwen


Den 17 July 1801

Meinecke Andries Meyer van London. Luthers. Oud 34 Jaren. Op ’t rockin in No 156.
Ouders dood. Gead: met zijn broeder Lodewyk Meyer. Woont als boven.
Anna Hall. Van Amsterdam. Luthers. Oud 28 Jaren in de Wolvenstraat. Ouders dood. Gead: met de doodced. Van haar Ouders.

Meinecke Andries Meyer geboren 1767 te London
Anna Hall geboren 1773 te Amsterdam.


valbrug 2



Michael Andries Meijer fortepianomaker op het huwelijk van Sara Meijer 21 December 1825
Anna Hall overleden

fortepianomaaker
sara Meijer trouwen


Michael Andries Meijer leefde nog bij het trouwen van zijn zoon Herman Meijer in 1836 en was toen 69 jaar
BEROEP PIANOSTELLER…het bedrijf is dan Kerkstraat bij de Spiegelstraat 814
Anna Hall overleden

 

Michael Andries Meijer
Hermanus trouwen
HERMAN



9 Juni 1841 Catharina Carolina Meijer trouwt.
Michael Andries Meijer, ZONDER BEROEP, is dan 73 jaar oud.

1841 zonder beroep
trouwen Catharina Caroline Meijer



Op t Rokkin
 
MA Meijer handtekening 3

De Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente (HELG) te Amsterdam ontstond in 1791 uit verzet tegen de steeds meer verstandelijke en moraliserende prediking, zoals die gebracht werd door de aan Duitse hogescholen opgeleide predikanten van de Evangelisch Lutherse Kerk.

andreas meijer getuige
Getuige Andreas Meijer

Doop%2C%2028-4-1799%2C%2021c6030c-8dd6-7247-1270-c60a7b0b4066 kopie
Scherm­afbeelding 2024-04-11 om 20.13.04

1794, december 1 - Verkoping van goederen grotendeels nagelaten 'par feu Monsieur & Mr. Van Staveren, / Dans son vivant Conseiller & Pensionnaire de la Ville de Leyde, &c. &c.', 'par les Libraires L. van Cleefet B. Scheurleer', ten huize van laatst- genoemde 'dans Ie Veenestraat'.
Rariteiten en Boekenkasten. Een extra fraaye Mahoniehoute Forte Piano, gemaakt door M. en P. Meyer, te Amsterdam, met drie Pedaalen, zeer proper met Ornamenten, benevens een · Muziek-Lessenaar van het zelfde hout, met twee Blakers, eenige rollen Snaaren en drie stuks staale Stel-Machines.
2 Een dito zynde een Staartstuk
, gemaakt door J. A. Stein, Organist te Augsbourg.


Johan Georg Wilhelm Schreijer werkt mee in het pianobedrijf Meincke en Pieter Meijer

11-12-1810 kopen Hilmer Meijer, Johan George Wilhelm Schreijer en Meincke Andries Meijer Huis en erf, tussen Olieslagerssteeg en Spui (valbrug) LOCATIE ROKIN

Hilmer Meijer is getrouwd met Christina Asselina Poggenbeek
Johan George Wilhelm Schreijer is getrouwd met Lubina Catharina Poggenbeek

IMG_4598

 • 1781 • Op de hoek van de Kolk en N.Z. Voorburgwal
 • 1781 • te May op den N. Dijk, het 14de huis van den Dam
 • 1782 – 1786 • Op de Nieuwendijk, ‘t 14de huis van den Dam
 • 1787 – 1788 • Op de Nieuwendijk, ‘t 13de huis van den Dam
 • 1789 – 1806 • Op ‘t Rockin ‘t 4de huis van de Nauwe Kapelsteeg, 156.
 • 1809 – 1810 • Op ‘t Rokin bij de Naauwe Kapelsteeg, 156.
 • 1811 – 1818 • Op ‘t Rokin, bij het Valbruggetje, 175.
 • 1819 • Op de Keizersgragt bij de Huidenstraat, 205.
 • 1821 • M.A. Meyer, Keizersgr. bij de Leydschegr. 205.
 • 1823 – 1831 • Rockin over de Nieuwezijdskapel No 50.
 • 1835 – 1836 • Kerkstr. bij de Spiegelstr., 814.


De fortepiano’s in het koninklijk paleis

In het koninklijk paleis op de Dam bevonden zich een paar opvallende muziekinstrumenten. Al eerder is opgemerkt dat koningin Hortense zowel harp als klavecimbel speelde, maar de aanwezigheid van enkele fortepiano’s in het paleis duidt erop dat er ook voor dit instrument bij het koninklijke paar belangstelling bestond. Halverwege de achttiende eeuw was dit type klavierinstrument op de markt verschenen, waarna het spoedig aan populariteit won. Hoewel de fortepiano in Duitsland en Italië ontwikkeld is, bestond in Engeland de meeste interesse. De bekende pianobouwer John Broadwood (1732-1812) maakte in Londen furore met zijn tafelpiano. Met de ‘uitvinding’ van de fortepiano lukte het de snaren op sterke wijze ‘forte’ dan wel op zachte wijze ‘piano’ tot klinken te brengen. De expressieve klank van het instrument bood meer gelegenheid voor modulatie in de muziek, dan met het tokkelmechaniek van de klavecimbel mogelijk was.
De mooiste en meest kostbare fortepiano in het paleis was een ‘Erard’. Deze vleugel van Hortense was door de koning besteld bij een van de beroemdste Parijse pianobouwers, de firma van de gebroeders Erard en werd in de zomer van 1808 aan de koning geleverd. De nieuwe fortepiano kreeg een plaats in de concertzaal. De rijkelijk gedecoreerde empire vleugel met vergulde bronzen ornamenten op de klankkast en op de liervormige pedaalstandaard, vormde het pronkstuk van de koninklijke verzameling. Het meubelstuk stond dan ook geenszins in de weg, wanneer de staatsraad in de concertzaal tesamen kwam. Toen de koning in 1810 het land verliet, bleef de vleugel in het paleis achter. Het Franse instrument wordt bewaard in het Rijks Museum en is daar nog steeds te bewonderen. 
Was het vooral Hortense die uitblonk in het pianospel, ook de koning nam in zijn Amsterdamse paleis wel eens achter het instrument plaats. Illustratief in dit verband is een passage uit de Mémoires van Hortense, waarin ze een beschrijving geeft van een stroef avondmaal met de koning in het voorjaar van 1810: ‘A table, il ne se proférait pas une parole. Après le dîner, le Roi promenait ses doigts sur un piano, qui se trouvait ouvert. Il prenait son fils [de vijfjarige Napoléon-Louis HS] sur ses genoux, l’embrassait, le menait sur le balcon, qui donnait sur la place. Le peuple, en les voyant, poussait quelques acclamations’. Vervolgens nam hij opnieuw achter de piano plaats en, zo herinnerde zich de koningin, ‘récitait quelques vers français ou fredonnait un air’. Zal de koning op die bewuste avond de Erard-vleugel hebben bespeeld? De concertzaal bevond zich in ieder geval aan de voorzijde van het paleis en keek uit op het Damplein. Het vertrek bevond zich vlakbij het balkon, waar de koning zich de toejuichingen door het volk liet welgevallen.  
In een van de privé vertrekken van de koning, de salon du roi, stond een fortepiano van Hollandse makelij. Het rechthoekige instrument, een tafelpiano, was geleverd door de gebroeders MEINCKE & PIETER MEIJER, bekende pianobouwers in die tijd in Amsterdam. Het kasboek van de thesaurier-generaal in dienst van de koning vermeldt in maart 1809 de uitbetaling aan de gebroeders Meyer voor de levering van drie fortepiano’s, twee voor het Amsterdamse paleis en een voor het ‘chateau de Zoestdijk’. Meincke Meyer, die het vak in Londen had geleerd, had zich in 1779 samen met zijn broer als zelfstandig fortepianobouwer gevestigd ‘op de Kolk, op den hoek van de Voorburgwal, bij de Brug, te Amsterdam’. De tafelpiano’s van de Meyers, naar Engels voorbeeld gebouwd, waren soberder uitgevoerd dan de fraaie empire vleugels van de gebroeders Erard, en vonden gretig aftrek. Na de voltooiing van hun formidabele koninklijke opdracht mochten Meincke en Pieter Meyer zich voortaan ‘Pianoforte Fabrikeurs van Hunne Majesteiten’ noemen, een bewijs dat zij een vooraanstaande plaats in de fortepianobouw innamen. Hun bedrijf groeide uit tot een pianofabriek met internationale allure en zij konden zich tot in de jaren dertig van de negentiende eeuw handhaven.



BK-C-2016-1
RIJKSMUSEUM
Kabinetpiano (Apollo piano), Meincke en Pieter Meijer, ca. 1815 - ca. 1820

Meincke en Pieter Meijer ca 1815 - ca 1820

 Naamloos kopie

Hilmer:Johan Casper

Is er een familierelatie ???

Dulcken/Meijer project



Scherm­afbeelding 2024-04-22 om 20.05.21
Pieter Meijer Hamburg vanaf 1792
Scherm­afbeelding 2024-04-22 om 20.04.57
Scherm­afbeelding 2024-04-22 om 20.04.42
Scherm­afbeelding 2024-04-22 om 20.04.07
Pieter Meijer Hamburg vanaf 1792
Pieter Meijer Hamburg-2
Pieter Meijer Hamburg