Multimedia Art Productions

WORKSHOP AMSTERDAM 1755-1762

WORKSHOPS PARIS 1782-1791

HASSELT THE NETHERLANDS
Huis J.L. Dulcken
Scherm­afbeelding 2023-11-20 om 15.17.39


Johan Lodewijk Dulken I zal tussen 1761 en 1762 aangekomen zijn te Hasselt. Op 13 mei 1763 is zijn zoon Johan Daniel Dulken gedoopt te HASSELT.

In 1767 heeft Johan Lodewijk Dulken een orgel gerepareerd in Wolvega. Voor deze werkzaamheden werd hij met paard en wagen gehaald en gebracht en hiervoor ontving hij 153 Carolus gulden.

In het Rechterlijk archief van Hasselt bevinden zich interessante stukken die licht werpen op de persoon Johan Lodewijk Dulken I.
Het eerste stuk betreft het begin van een proces op 25 april 1766 tegen Johan Lodewijk Dulken I dat werd aangespannen door zijn voormalige knecht Johan Ernst Tappe, die een verpanding eist. Hij zei 56 weken loon van Dulcken tegoed te hebben en hem 4 gulden te hebben geleend, in totaal 86 gulden. Omdat hij slechts 1 gulden en 12 stuivers had ontvangen, probeerde hij op deze wijze zijn achterstallig loon te verkrijgen. Er zijn bijlagen, onder andere een memorie van de stadsroedendrager die naar Dulcken werd gestuurd om de panding (verkoop van zijn goederen) aan te zeggen. Dulcken weigerde hem in zijn huis toe te laten en probeerde de panding tegen te houden door 25 gulden aan te bieden en te beloven de resterende guldens zo spoedig mogelijk te betalen, inclusief de kosten die de pandeiser had gemaakt.
In een tweede memorie van 3 november werd Dulcken gemaand die volgende dag op het stadhuis te verschijnen om de pandkering te rechtvaardigen. Toen bleek dat hij een borg had in de persoon van juffrouw Catharina van Helmont, maar dat die zich terugtrok omdat ze gebruik maakte van het recht dat een vrouw geen borg hoefde te zijn. De afloop is niet bekend.
Ook is er een proces uit 1764 van de Amsterdamse wijnkoper Cornelis Warneken die hem aanklaagde wegens niet betalen van de rekening van 87 gulden en 16 stuivers. Verder zijn er procestukken uit 1770 en 1771 wegens het niet betalen van de glazenmaker Abram Ampthuijsen.

De orgelbouwer voerde zelf ook processen, tegen Tracij de Wilde wegens belediging en tegen de heer H. Bode, de president van de burgerkrijgsraad, wegens een kwestie van een perceel scheiding. Dulcken had een huis gekocht aan de Nieuwstraat maar op zijn grond stond een schutting die door Bode was geplaatst. Het laatste bericht van dit proces bevat een lijst van ‘ grieven en nulliteiten’ die J.L Dulcken had geuit tegen leden van de krijgsraad. Op 17 juni 1776 werd op een publieke veiling bij executie een half huis verkocht an de Hofstraat dat eigendom was geweest van J.L Dulcken.


IMG_004413 mei 1763 Johan Daniel Dulken gedoopt te HASSELT


13 mei 1763


13 mei - 1763


22 July 1764 Johannes Daniel Dulken gedoopt te HASSELT

1764-johannes-daniel

JOHANNES DANIEL16 maart 1766 Johannes Ferdinandus Dulken gedoopt te HASSELT

16 maart 176613 January 1768 Ferdinandus Dulken gedoopt te HASSELT

1768-ferdinandus-1
Ferdinandus
In het doopboek van de gereformeerde kerk van Hasselt staat de doopakte van
Jan Dulken van Hasselt. Hij is gedoopt op 26 december 1768. Zie: (scannummer 143).


hasselt-dulcken003akoning

doop-johannes-dulcken19 augustus 1772 Catharina Dulken gedoopt te HASSELT

Catharina 1772
Catharina 19-augustus 1772

v19_1_20icoon.jpg(mediaclass-fancybox-big-img.5a17fc1f47109709397ae88813c748b421ef8e41)
Oude Raadhuis Hasselt - Canon van Nederland


Scherm­afbeelding 2023-10-18 om 21.01.32

Johan Lodewijk Dulcken II in Hasselt The Netherlands - Ieder geval vanaf 1763 geboorte Johan Daniel - 1776

Daarna zijn er tot nu toe 2 acten die aantonen dat de familie Dulken tot zeker 1776 in Hasselt gebleven is. Dus we weten zo goed als zeker dat ze van vóór 13 Mei 1763 (Johan Daniel Dulken gedoopt te HASSELT) tot zeker 1776 een werkplaats in Hasselt gehad hebben.

Het oude raadhuis in laatgotische stijl in Hasselt

In de archieven van omstreeks 1400 is voor het eerst sprake van het raadhuis op de Markt in Hasselt. Anderhalve eeuw later is het huidige gebouw ontstaan. Het westelijk deel werd voltooid in 1499, de westzijde is van ca. 1550. Behalve als raadhuis diende het gebouw als waag, wijnhuis en voor stadsmaaltijden. In 1632 en 1724 heeft het stadhuis een verbouwing ondergaan.
Op de bovenverdieping bevindt zich de
raadzaal. Een groot schilderij uit 1657 herinnert aan de tijd dat hier nog recht werd gesproken.

Nicolaas van Galen (een Hasseltse schilder), Rechtspraak van graaf Willem de Goede (Willem iii) van Holland, gesigneerd N. van Galen f. A
o 1657


Graaf Willem III laat in 1336 de oneerlijke baljuw onthoofden
Van_Galen_Hasselt_1657-1.jpg

Het oude raadhuis - raadzaal waar recht gesproken werd.
IMG_0090
Scherm­afbeelding 2023-10-02 om 14.46.09
Scherm­afbeelding 2023-10-02 om 14.46.34

461: Johan Ernst Tappe contra Lodewijk Dulken orgelmaker eis tot voldoening van knechtenloon (1766)

462: Cornelis Warneken koopman te Amsterdam contra Lodewijk Dulken te Hasselt eis tot betaling rekening van geleverde wijn. (1766)

463: J.L. Dulken contra Pauwel van Veen eis inzake injurie (1767)

464: J.L. Dulken contra Jan van der Meulen eis inzake mishandeling van de eiser door gedaagde (1768)


Stukken betreffende het verzoek van J.L. Dulken aan Ridderschap en Steden om een gesurrogeerd gericht te bekomen in zijn zaak tegen de burgerkrijgsraad over het zetten van een schutting wegens de partijdigheid van het stadsgericht van Hasselt,1770-1772.

Scherm­afbeelding 2023-10-14 om 11.23.45
domicili


470 Stukken : J.L. Dulken eiser contra H. Bode, als president van de burger brugsraad te Hasselt gedaagde eis tot wegnemen van een schutting door gedaagde geplaatst op grond den eiser toebehoorende door eiser wordt van eene deze zaak betreffende resolutie van het stadgericht Hasselt, geappelleerd aan het stadgericht Deventer  (1771-1773)


471: J.L. Dulcken contra Hendrick Tracij de Wilde eis tot het herroepen van eene aangedane beleediging en veroordeeling deswegens in eene boete  (1771-1773)

475: Abram Ampthuijsen contra J.L. Dulken eis tot restitutie van aan gedaagde geleende gelden  (1772-1773)


Stukken, voor de Gedeputeerden gewisseld tussen J.L. Dulken, burger van Hasselt, en de magistraat van Hasselt. Dulken had over een schutting namelijk geschil met de krijgsraad van het burgerregiment van Hasselt, had ten possessoire voor het stadsgericht geprocedeerd en wilde in appèl gaan. Hasselt beweerde echter dat men daar bij arrest vonnis wees. Toen vroeg Dulken aan de Gedeputeerden Steenwijk als gesurrogeerd aan te wijzen en daar verder te procederen,1776.


Dulken te Hasselt Nederland

HUIS STAANDE IN DE NIEUWSTRAAT

NIEUWSTRAAT OP DEN HOEK VAN DEN RAGENBOLSTEEG

ZETTEN VAN EEN SCHUTTING TUSSCHEN DE HAVEN AGTER WEDERSIJDS HUISEN NIEUWSTRAAT


Nieuwstraat *
Niweuwstraat:Ragenbolsteeg
schutting
Nieuwstraat
van den hand
IMG_0089 2
022339 kopie

Drie stadsgezichten met wapens erboven. Tekst eronder: GASPER BOUTTATS FECIT AQUA FORTI ET EXCUDIT ANTWERPIAE CUM PRIVILEGIO 1674; daaronder in Frans en Nederlands tekst over Hasselt;Vollenhove en Oldenzaal. Onder in de marge: Ioannes Peeters deliniavit. Gasper Bouttats fecit aqua forti et excudit Antverpiæ cum priuilegio 1674

1773-1775 Gazette van Antwerpen

gazette van Antwerpen


1775 Gazette van Gend, Jan Meijer, 06/07/1775

"Le Sieur Louis DULCKEN, d’Anvers, informe le Public qu’il a fait venir ici, à Gand, deux instruments à claviers sortant de ses ateliers, à savoir un clavecin et une nouvelle invention de son crû, un piano forte, grâce auquel, de façon aisée et discrète, on peut diminuer le son ou l’arrêter à volonté. Ces instruments sont exposés et mis en vente à l’auberge Den Duydsch, près de l’église St Jacob. Les amateurs pourront tester et jouer les instruments eux-mêmes." (traduction) Gazette van Gend, Jan Meyer, 06/07/1775, p. 49

Scherm­afbeelding 2023-09-30 om 12.54.42

1776 WEKELIJKS NIEUWS UYT LOVEN, 26/05/1776

"JEAN LOUIS DULCKEN, Meester Orgel en Clavecimbel-maeker van Antwerpen, is al hierbinnen Loven [Leuven] gearriveert met een Stuck van syn Werk, zynde een CLAVECIMBEL van vyf Octaven met een nieuw inventie aen het selve, om sonder de handen, van het Clavier den toon te doen crescéren en diminuéren. NB. dese soo nuttige inventie voor 't Musiek, kan aen alle andere stucken (sonder dat de selve moeten los gedaen oft verandert worden) aengebragt worden. Den maeker repondeert thien vervolgende jaeren Voor syn Werk, en is gelogeert in de Gulde-handt op de Visch-markt, alwaer het selve stuk te sien is." Wekelyks nieuws uyt Loven, 26/05/1776, p. 338

Scherm­afbeelding 2023-09-30 om 11.46.51

1776 WEKELIJKS NIEUWS UYT LOVEN, 26/05/1776

"Jean-Louis DULCKEN, d’Anvers, maître dans l’art de la facture d’orgues et de clavecins, est arrivé dans notre ville, à Louvain, avec un nouvel instrument qu’il a inventé : un clavecin de 5 octaves dont on peut modérer ou amplifier le son sans utiliser les mains. Cette innovation, très utile pour la Musique, peut être adaptée à tous les instruments sans que les cordes soient retirées ou remplacées. Son atelier est en activité depuis 10 ans, et il s’est installé ici dans le quartier de la Main d’Or (Gulde Handt) près du Marché aux Poissons, où l’on pourra voir cet instrument à cordes." (traduction) Wekelyks nieuws uyt Loven, annonce dans la rubrique « Bekent Maekiden », 26 /05/1776, p. 338
DAt’er in den Haeze-Wind op de Koorn-Markt binnen deze Stad te zien en te koopen is een Steirt-Clavecimbel met dobbele Clavieren en vyf Registers, gemaekt door Daniël Dulcke tot Antwerpen in 1740, en nu onlangs door zynen zoon tot vyf Octaven compleet gebragt met een nieuwe ondervindinge, waer door men den Toon kan doen verminderen en ophouden, voor welk mechanicq Werk den voornoemden Zoon de thien eerstkomende jaeren verantwoord.

Gazette van Gend 1777
Koorn-markt


1776 WEKELIJKS NIEUWS UYT LOVEN, 26/05/1776

"Jean-Louis DULCKEN, d’Anvers, maître dans l’art de la facture d’orgues et de clavecins, est arrivé dans notre ville, à Louvain, avec un nouvel instrument qu’il a inventé : un clavecin de 5 octaves dont on peut modérer ou amplifier le son sans utiliser les mains. Cette innovation, très utile pour la Musique, peut être adaptée à tous les instruments sans que les cordes soient retirées ou remplacées. Son atelier est en activité depuis 10 ans, et il s’est installé ici dans le quartier de la Main d’Or (Gulde Handt) près du Marché aux Poissons, où l’on pourra voir cet instrument à cordes." (traduction) Wekelyks nieuws uyt Loven, annonce dans la rubrique « Bekent Maekiden », 26 /05/1776, p. 338Rond 1775 bouwde Johannes Lodewijk I een piano-forte die hij toonde en liet bespelen in verschillende steden, met inbegrip van Leuven en Gent in de jaren 1775/1776. Gestimuleerd door zijn succes, vinden we hem terug in Parijs  in 1783, rue Vieille du Temple en rue de Mauconseil in ieder geval vanaf 1788. Om nog onbekende redenen, is het bekend dat Louis DULCKEN,  hoog gewaardeerd om zijn klavecimbels en pianofortes,overleden in München (waar zijn zoon was geïnstalleerd)1793.WORKSHOP AMSTERDAM 1755-1762

WORKSHOPS PARIS 1782-1791

Rue Vieille-du-Temple (1782–83); at the reservoir in the rue Mauconseil (1785–88); 62 rue Mauconseil (1788–89); and quai de Gesvres (1791).
MÜNCHEN - 1791 - 26 December 1793 Munich, Bavaria, Germany 
Johan Lodewijk I his Munich address in 1792 was “vor dem Kost. Thoerl in seiner eigenen behausung C/V Nr.39.


Joannes Daniel Dulcken (21 April 1706 – 11 April 1757)
Joannes Dulcken (10 September 1742 – 22 July 1775)
Johan Lodewijk Dulcken II (1761 – 1836 Munich, Bavaria, Germany )