Multimedia Art Productions

paleis overview
Paleis op de Dam 1990 - Hein Hof bespeelde de Meincke & Pieter Meijer 1809 piano - Hans Meijer bespeelde zijn net gerestaureerde beschilderde Franse gitaar.

ALBUM ARTISTIQUESTART
DOWNLOAD
ALBUM ARTISTIQUE DE LA REINE HORTENSE

SK-A-4943 kopie
ROMANCES DE LA REINE HORTENSE
Hortense - Rijksmuseum


STICHTING MUSICK’S MONUMENT

Aanleiding voor de oprichting van de Stichting Musick’s Monument is de vondst van het ALBUM ARTISTIQUE DE LA REINE HORTENSE in het Koninklijk Huis Archief in 1990.
In 1990 is mij, Hans Meijer, gevraagd de Meincke & Pieter Meijer piano 1809 te stemmen en om bespelingen te organiseren bij openstelling van het Paleis op de Dam op woensdagmiddag. De piano is gemaakt voor
La Reine Hortense, eerste Koningin van Holland. Bij het bekijken van het instrument viel me op dat er een brandmerk onder de piano was gezet. Dit brandmerk geeft de ruimte aan waar het instrument gestaan heeft in het Paleis. Om informatie over het instrument in te winnen is er een afspraak gemaakt op het Koninklijk Huisarchief. Hein Hof, organist en musicoloog, heb ik meegenomen voor dit bezoek.
Na 5 minuten gaf de archivaris het Album Artistique ter inzage. De litho’s zijn naar tekeningen van Hortense zelf, evenals de muziek. Hortense’s zoon NAPOLEON III heeft het boek laten drukken als eerbetoon aan zijn moeder. De archivaris maakte kopieën om de werken uit te kunnen voeren. Het bezoek was sneller afgerond dan verwacht dus besloten we nog een bezoekje te brengen aan het Gemeentemuseum te Den Haag.
Op de zaal van de Erard vleugel van Hortense keek ik even onder de vleugel of er een brandmerk onder gezet was. Duidelijk was er een brandmerk te zien.
Bij de volgende bespeling op het Paleis deed ik verslag van mijn bezoek. Tot mijn verbazing bleek de vleugel van
Hortense, behorende bij de collectie van het Paleis, bij de conservator niet bekend te zijn. Uiteraard wilden ze de vleugel graag terug in hun collectie! Ook had ik een verslag gemaakt van de gebreken aan de Meincke & Pieter Meijer piano.
Er moet naar een oplossing gezocht zijn tussen het Gemeentemuseum, Paleis op de Dam en Rijksmuseum waar de vleugel het best bewaard kon worden. Hiermee werd ook het Hortense project stil gelegd daarom is er besloten dit in eigen beheer te gaan realiseren.
Blijkbaar is besloten dat het Rijksmuseum de vleugel mag tentoonstellen, waar hij nu te bewonderen is.

BK-BR-589-A kopie
Erard-Rijksmuseum


In 1992 hebben we de Stichting Musick’s Monument opgericht om bijzondere muziek op CD naar buiten te brengen. Hortense was ons eerste project.
Ook de prachtige partituur van het Album Artistique verdiende een uitgave. Als ANBI Stichting moet iedereen hier kennis van kunnen nemen dus het is, toen de digitalisatie in de kinderschoenen stond, reeds toen als
download openbaar gemaakt. Inmiddels had de schrijfster Thera Coppens, geïnspireerd door onze eerste Hortense CD, contact met de Stichting Musick's Monument opgenomen. Het boek over Hortense, de vergeten Koningin van Holland was het resultaat. Onze eerste video van de muziek van Hortense werd gezien door de directeur van Paleis het Loo en die besloot het in te zetten in een tentoonstelling over Louis Napoleon de broer van Napoleon Bonaparte.
Niet lang daarna hebben we de
Hortense video’s gerealiseerd in de KUNSTZAAL van Paleis het Loo. Hortense's kasteel Arenenberg in Zwitserland is ook op video gerealiseerd. Ook de Paleisdeuren van het Paleis op de Dam gingen weer open met een video van Bellini en Schubert. De piano was inmiddels keurig gerestaureerd en hield stemming.

Scherm­afbeelding 2024-04-21 om 23.27.46
adamse courant

Amst. Crt., den 10 Juny 1779.
MEINCKE MEYER, geweezene Compagnon van JOHANNES ZUMPI, beroemde Muziek-Instrumentenmaker tot Londen, neemt de vrijheid, lieden van Distinctie en verdere Kenners der Muziek te berigten, dat hy zig te  Amsterdam gestabileerd heeft, in Compagnieschap met zyn Broeder PIETER MEYER, tot voortzetten van dezelfde Affaires, in ‘t maaken van allerhande soorten van FORTEPIANO INSTRUMENTEN, door hem veel verbeterd, en verre overtreffende alle andere tot nog toe bekend; zy verzoeken ieders Gunst en Recommandatie. Hunne Woonplaats is op de Kolk, op den hoek van de Voorburgwal, by de Brug, te Amsterdam.


IMG_6977 2
Meincke en Pieter Meijer op den Nieuwen dijk bij den Dam 1787
Scherm­afbeelding 2024-04-20 om 15.29.10
Scherm­afbeelding 2024-04-20 om 15.29.43

De Gebroeders M. en P. MEYER, alom bekende Forte Piano Maakers, woonende te Amsterdam, laten hier mede aan alle Liefhebbers van hunne Forte Piano’s bekend maken, dat zy J.G. NICOLAI, Organist alhier te Zwolle, verzogt hebben, hun Commissionair van hunne Forte Piano’s voor alom hier in de Provincie Overyssel te willen zyn: Indien nu in ‘t vervolg iemand verkiezen mogt een Stuk te koopen, wordt dezelve hier mede verzogt, zig direct aan gemelden J.G. NICOLAI te addresseeren, zonder dat hij nodig heeft zig deswegens by hun te Amsterdam te melden, doordien niemand dezelve aldaar in ’t minste goedkooper zal kunnen hebben dan by meergemelden alhier in Zwolle. Tegenwoordig zyn te bekomen: een à f 300: een à f 260: en een à f 210 zonder Lessenaar. Indien’er zig Liefhebbers mogten vinden van Stukken tot meerderen of minderen prys, zo moeten dezelve extra besteld worden. Behalven de bovengemelde drie soorten van Stukken zyn ‘er zonder extra bestelde, nooit geene klaar. Uit naam van hun zal de meergemelde Commissionair wel voor hunne stukken willen repondeeren: indien’er dus iets aan komen zoude, dat aan onvolmaaktheid toe te schryven was, die addresseere zig direct door den van hun verzogten Commissionair aan hun: zy zullen den bezitter van het Instrument zoeken te vrede te stellen, dit hebben zy by hun verblyf alhier willen bekend maaken. Zwolle den 21 Juny 1792.

MEINCKA en P. MEYER.


Meijer:Nicolaitrouwen Michael Andries

Meincke trouwen


Den 17 July 1801

Meinecke Andries Meyer van London. Luthers. Oud 34 Jaren. Op ’t rockin in No 156.
Ouders dood. Gead: met zijn broeder Lodewyk Meyer. Woont als boven.
Anna Hall. Van Amsterdam. Luthers. Oud 28 Jaren in de Wolvenstraat. Ouders dood. Gead: met de doodced. Van haar Ouders.

Meinecke Andries Meyer geboren 1767 te London
Anna Hall geboren 1773 te Amsterdam.
Michael Andries Meijer fortepianomaker op het huwelijk van Sara Meijer 21 December 1825
Anna Hall overleden

fortepianomaaker
sara Meijer trouwen


Michael Andries Meijer leefde nog bij het trouwen van zijn zoon Herman Meijer in 1836 en was toen 69 jaar
BEROEP PIANOSTELLER…het bedrijf is dan Kerkstraat bij de Spiegelstraat 814
Anna Hall overleden

 

Michael Andries Meijer
Hermanus trouwen
HERMAN9 Juni 1841 Catharina Carolina Meijer trouwt.
Michael Andries Meijer, ZONDER BEROEP, is dan 73 jaar oud.

1841 zonder beroep
trouwen Catharina Caroline MeijerOp t Rokkin
 
MA Meijer handtekening 3